దక్షిణ భారత రాజ వంశాలు - 1

South Indian History
START
1. కింది వాటిలో సరైంది ఏది?
2. కింది వాటిలో హర్షుడు రచించిన గ్రంథం ఏది?
3. అలంపూర్‌లో నవబ్రహ్మేశ్వర ఆలయాన్ని ఎవరు నిర్మించారు?
4. హర్షుణ్ని ఓడించిన ప్రముఖ దక్షిణ భారత పాలకుడు ఎవరు?
5. హర్షుడు ఏ ప్రాంతంలో ఐదేళ్లకోసారి మహామోక్ష పరిషత్ నిర్వహించి దానధర్మాలు చేసేవాడు?
6. కింది వాటిలో హర్షుడి ఆస్థానకవి ‘బాణుడు’ రచించిన గ్రంథం ఏది?
7. హర్షుడు, రెండో పులకేశి ఏ నదిని వారి రాజ్యాలకు సరిహద్దుగా నిర్ణయించారు?
8. రెండో పులకేశి విజయాల గురించి తెలిపే ‘ఐహోలు’ శాసనకర్త ఎవరు?
9. రెండో పులకేశిని మణిమంగళ యుద్ధంలో ఓడించి, తర్వాత వధించిన పల్లవ రాజు ఎవరు?
10.బాదామి చాళుక్య పాలనను అంతం చేసి స్వతంత్ర పాలన ఏర్పాటు చేసినవారు?
11. బాదామి చాళుక్యుల కాలంలో ‘సర్పకరి పరిహారం’ అనే పదం దేన్ని సూచిస్తుంది?
12. కింది వాటిలో సరైంది ఏది?
13.‘మత్తవిలాస ప్రహసనం’ గ్రంథంలో జైన, బౌద్ధ, శైవ శాఖలను వ్యంగ్యంగా విమర్శించిన పల్లవరాజు ఎవరు?
14.ప్రముఖ కవులు, వారిని పోషించిన పల్లవరాజులకు సంబంధించి కిందివాటిలో సరైన జత ఏది?
15. కవులు, వారు రచించిన గ్రంథాలకు సంబంధించి కింది వాటిని జతపరచండి.
16. రెండో నరసింహ వర్మకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైంది ఏది?
17. పల్లవుల్లో సుదీర్ఘకాలం (65 ఏళ్లు) పాలించిన రాజు ఎవరు?
18. మహాబలిపురంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పంచ పాండవ రథాలను నిర్మించిన రాజవంశం ఏది?
19. పల్లవుల కాలంలో ‘ఘటికలు’ అంటే?
20. రాజవంశాలు, వాటి మూల పురుషులకు సంబంధించి కింది వాటిని జతపరచండి.
21.హుయాన్‌త్సాంగ్ సందర్శించిన రాజ్యాలు, వాటి రాజులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన జత?
22. దక్షిణ భారత వాస్తురీతికి జన్మస్థానంగా ప్రసిద్ధి చెందిన నగరం ఏది?
23.‘సులేమాన్’ అనే అరబ్బు యాత్రికుడు ఎవరి పాలనా కాలంలో రాష్ట్రకూట రాజ్యాన్ని సందర్శించాడు? ఎ) ధ్రువుడు
24. స్థానిక స్వపరిపాలనకు అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చిన రాజవంశం ఏది?
25. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన ఎల్లోరాలో  కైలాస నాథ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాష్ట్ర కూట రాజు ఎవరు? ఎ) మొదటి కృష్ణుడు
Thank You....!!!