Ktoré tri z uvedených sociálno-patologických javov najviac trápia vašu školu ?

20%
22 votes
šikanovanie a agresivita
8%
9 votes
kyberšikana
2%
2 votes
požívanie drog a liekov
6%
6 votes
sebapoškodzovanie
19%
20 votes
záškoláctvo
17%
18 votes
rizikové správanie s IKT
5%
5 votes
drobné krádeže
4%
4 votes
extrémizmus
2%
2 votes
poruchy príjmu potravy
0%
0 votes
sexuálne zneužívanie
1%
1 votes
trestná činnosť
18%
19 votes
školdivý štýl života