Would you splash?

553 votes
No splash
10%
1,950 votes
Splash just Jhoira
35%
3,024 votes
Splash both Jhoira and Jaya's Immolating Inferno
55%