Bayonetta ή Samus;

71%
70 votes
Samus!
29%
29 votes
Bayonetta!