Votre favori pour Destination Eurovision

32 votes
Madame Monsieur - "Mercy"
33%
18 votes
Lisandro Cuxi - "Eva"
19%
19 votes
Malo' - "Ciao"
20%
9 votes
Emmy Liyana - "OK ou KO"
9%
9 votes
Igit - "Lisboa Jerusalem"
9%
1 votes
Nassi - "Rêves de gamin"
1%
7 votes
Max Cinnamon - "Ailleurs"
7%
2 votes
Louka - "Mamma Mia"
2%