Which logo would you like to see on the next DL Gaming shirt?

Fsh6ulh3p6ovqvlnvsey
Oupcmm6cwycvfuvj0tvw
Mxwkd0ktnl8phwbny7xa
S4gftoeldnyxt4munb8u
Z4dspjk3dv2zkqppcmtu
Pkntqstsxufbdii84abr
Yq6mhnooklqzgjl1frko
Xdwtq0jg7iuq11sifprs
Mo3bu1810azxiw1hot0x
Gxp0g1ywwyiynwcltdvj
Pq1oohhtotkcgmamlgpf
Otis1la61kaktpkj1t74
Vinxxibpntsrxyeto5cx
Votes
Thank you for voting!
Votes