මෙම ගතුගුණ ඔබ සතුද?

296 votes
ටිකක් විතර
42%
65 votes
එකක්වත් නෑ
9%
352 votes
ඔක්කොම තියෙනවා
49%