რამხელა ტერიტორიაზე დაკარგა კონტროლი ქართულმა სახელმწიფომ 2012-2020 წლებში?
correct answer wrong answer
• 35 000 000 კვ მეტრი
correct answer wrong answer
• 350 000 კვ მეტრი
correct answer wrong answer
• 35 000 კვ მეტრი
correct answer wrong answer
• არ დაუკარგავს