భారత్‌లో మొదటి మహిళా ముఖ్యమంత్రి?
correct answer wrong answer
శశికళా కకోద్కర్‌
correct answer wrong answer
సుచేతా కృపలానీ
correct answer wrong answer
దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్‌