ร่วมโหวตบทความ แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

14 คะแนนเสียง
การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและภายนอก หน่วยงาน กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | หน่วยงาน : กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
12%
9 คะแนนเสียง
การทำวิจัยอย่างไรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ : การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย | หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน
8%
2 คะแนนเสียง
กระบวนการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) | หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล
2%
2 คะแนนเสียง
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ระบบเสนอวาระการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ (CEO Online) | หน่วยงาน : กองกลาง
2%
80 คะแนนเสียง
เทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
70%
8 คะแนนเสียง
การขอรับทุนสนับสนุนบริหารงานบริการวิชาการ | หน่วยงาน : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
7%