ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ แนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

4%
3 คะแนนเสียง
การเขียนหนังสือราชการ ประเภทหนังสือภายในและหนังสือภายนอก | หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน
81%
55 คะแนนเสียง
แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที | หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1%
1 คะแนนเสียง
เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ | หน่วยงาน : มทร.ล้านนา น่าน
13%
9 คะแนนเสียง
การทำวิจัยอย่างไรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ : การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย | หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน