Сэтгэл гутралын түвшинг тогтоох сорил

ЗААВАР: Дараах сэтгэл зүйн шинж тэмдгүүдэд өгөгдсөн 4 хариултын аль тохирохыг сонгоорой.