Công cụ trắc nghiệm "Sở thích nghề nghiệp theo Holland"

Công cụ trắc nghiệm "Sở thích nghề nghiệp theo Holland" giúp người sử dụng bắt đầu tìm hiểu về đặc tính nghề nghiệp của mình qua sở thích tự nhiên.

Nhờ kiến thức này mà người sử dụng sẽ từ từ kết nối vào sự hiểu biết thế giới nghề nghiệp để ra quyết định nghề nghiệp phù hợp nhất cho bản thân tại từng thời điểm.


Cùng lắng đọng 5 phút nhẹ nhàng nào!

Hãy nhớ rằng:

  • Đừng cố gắng trả lời vì muốn có một hình ảnh tốt đẹp nào đó.
  • Đừng tự đánh giá, đừng tự chê, đừng tự khen, đừng cố gắng giống ai
  • Chọn bất kì câu trả lời nào đến với mình nhanh và tự nhiên nhất


Chú ý:
Công cụ này mang tính tham khảo và không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp chuyên nghiệp.

Bạn ơi, Bấm vào đây BẮT ĐẦU nhé!
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…
Nếu có đầy đủ cơ hội và nguồn lực, tôi có thích…

Thông tin liên hệ

Vui lòng điền thông tin để xem kết quả bạn nhẻ!

Vui lòng kiểm tra lại thông tin
*
*
Cảm ơn bạn!
Bạn thiên về Nhóm Kỹ thuật (Realistic) với {result #1 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #2 percent} Nhóm Nghiên cứu (Investigative)
{result #3 percent} Nhóm Nghệ thuật (Artistic)
{result #4 percent} Nhóm Xã hội (Social)
{result #5 percent} Nhóm Quản lý (Enterprising)
{result #6 percent} Nhóm Nghiệp vụ (Conventional)
Bạn thiên về Nhóm Nghiên cứu (Investigative) với {result #2 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #1 percent} Nhóm Kỹ thuật (Realistic)
{result #3 percent} Nhóm Nghệ thuật (Artistic)
{result #4 percent} Nhóm Xã hội (Social)
{result #5 percent} Nhóm Quản lý (Enterprising)
{result #6 percent} Nhóm Nghiệp vụ (Conventional)
Bạn thiên về Nhóm Nghệ thuật (Artistic) với {result #3 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #2 percent} Nhóm Nghiên cứu (Investigative)
{result #1 percent} Nhóm Kỹ thuật (Realistic)
{result #4 percent} Nhóm Xã hội (Social)
{result #5 percent} Nhóm Quản lý (Enterprising)
{result #6 percent} Nhóm Nghiệp vụ (Conventional)
Bạn thiên về Nhóm Xã hội (Social) với {result #4 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #2 percent} Nhóm Nghiên cứu (Investigative)
{result #3 percent} Nhóm Nghệ thuật (Artistic)
{result #1 percent} Nhóm Kỹ thuật (Realistic)
{result #5 percent} Nhóm Quản lý (Enterprising)
{result #6 percent} Nhóm Nghiệp vụ (Conventional)
Bạn thiên về Nhóm Quản lý (Enterprising) với {result #5 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #2 percent} Nhóm Nghiên cứu (Investigative)
{result #3 percent} Nhóm Nghệ thuật (Artistic)
{result #4 percent} Nhóm Xã hội (Social)
{result #1 percent} Nhóm Kỹ thuật (Realistic)
{result #6 percent} Nhóm Nghiệp vụ (Conventional)
Bạn thiên về Nhóm Nghiệp vụ (Conventional) với {result #6 percent}
Ngoài ra, bạn có:
{result #2 percent} Nhóm Nghiên cứu (Investigative)
{result #3 percent} Nhóm Nghệ thuật (Artistic)
{result #4 percent} Nhóm Xã hội (Social)
{result #5 percent} Nhóm Quản lý (Enterprising)
{result #1 percent} Nhóm Kỹ thuật (Realistic)