பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து உங.கள் கருத.து என்ன?

8 votes
ஜனவரி முதல் வாரம் / January First Week - Reopen
17%
24 votes
அனைவரும் தேர்ச்சி / All pass
52%
4 votes
பொங்கலுக்கு பிறகு / After Pongal - Reopen
9%
10 votes
பூஜ்ஜிய கல்வி வருடம் / Zero Academic Year
22%