Item disabled
כמה הסברים מוצעים בסרטון לאהבה העצומה לפירוש רש"י?
לפי הסרטון, האם יש תשובה אחת מובהקת לחיבה המיוחדת לפירוש רש"י?
כדאי לצפות שוב בסרטון
יפה! רואים שאתם בעניינים.