1/10

Khon Kaen National Museum

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เริ่มต้น
ภาษาและอักษรเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ จารึกที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือจารึกด้วยอักษรใด
ใบเสมาสำคัญที่จำหลักพระพุทธประวัติ ตอน พิมพาพิลาป ได้บันทึกเหตุการณ์ใด
เมืองฟ้าแดดสงยาง ศูนย์กลางความเจริญในวัฒนธรรมทวารวดี ปัจจุบันคือ อำเภอใดและจังหวัดอะไร
วัตถุภาพนี้คือสิ่งใด
ศิลาจารึกกู่แก้ว รูปสี่เหลี่ยมยอดสอบ จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต ข้อความกล่าวถึงเรื่องใด
พระศิวะ หรือ ทวารบาน นนทิเกศวร ปฏิมากรรมเคารพรูปยืน มักพบคู่กับ ทวารบาล นามว่าอย่างไร
เจ้าเมืองขอนแก่น เป็นเชื้อสายเจ้าเมืองร้อยเอ็ดและสุวรรณภูมิ ได้ตั้งเมืองใหม่ที่บ้านบึงบอน โดยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เป็นภาชนะดินเผา ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเป็นชุมชนเกษตร โดยพบจากการนำวัสดุใดมาผสมในดินที่ใช้ปั้น
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นหรือชุมชนใกล้ทะเล โดยพบจากเครื่องประดับทำจากสิ่งใด
วัตถุภาพนี้คือสิ่งใด
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณลองศึกษาข้อมูลใหม่นะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
พยายามต่อไปนะคะ ใกล้เป็นแฟนพันธ์แท้แล้วนะคะ
You got {number correct}/{number of questions} correct answers
คุณคือสุดยอดแฟนพันธ์แท้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น คะ